KBT

Psykea erbjuder KBT i Göteborg och digitalt

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

I kognitiv beteendeterapi (KBT) arbetar du med dina tankar, känslor och beteenden i situationer som är aktuella i ditt liv. Hur de olika delarna hänger ihop och på vilka sätt de påverkar dig. Beroende på vilka svårigheter du har kommer vi utifrån olika modeller att analysera ditt sätt att vara och därefter använda lämpliga interventioner för att få till förändringar i ditt liv.


Några centrala utgångspunkter som finns närvarande i KBT

  • Dina tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Genom att förändra den ena delen kan du också få till förändringar i de andra.
  • Det är viktigt att terapin präglas av öppenhet och samarbete. Vi kommer tillsammans överens om tydliga mål som vi arbetar mot och följer upp.
  • Det är viktigt att få till konkreta förändringar. Det terapeutiska samtalet är självklart viktigt, men en stor del av terapin är också att du tar med dig det vi pratar om och utmanar dig själv i det vanliga livet – det är där förändringarna måste märkas.

För vem är KBT?

KBT riktar sig till dig som vill få hjälp att förändra tankar, känslor eller beteenden som står i vägen för dig i livet. KBT har också ett starkt forskningsstöd när det kommer till flertalet psykiatriska diagnoser. För dig som vill veta mer om hur människan fungerar och få tydliga förklaringsmodeller till varför det blir som det blir för dig och vad du kan göra åt det kan KBT vara väl lämpat.


Möjliga effekter av KBT

Det finns starkt forskningsstöd för att KBT hjälper mot olika varianter av ångest, exempelvis panikångest, social ångest, generaliserad ångest och  förväntansångest. Det finns också gott forskningsstöd för att det hjälper mot depression, utmattningssyndrom, stressproblematik, emotionell instabilitet och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Eller vid bipolär sjukdom, adhd och add.


Hur KBT går till hos oss

I själva KBT-behandlingen är samarbete och öppenhet viktiga inslag. Vi kommer i inledningen av terapin, utifrån dina frågeställningar och din problematik, att komma överens om ett behandlingsupplägg med tydliga mål som vi arbetar mot. Under terapin kommer vi att gå igenom specifika situationer i ditt liv för att undersöka hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. En annan del som finns närvarande i terapin är pedagogiska inslag, exempelvis kan du få lära dig om hur ångest fungerar och vad som behöver göras för att den ska minska. Det är viktigt för oss att du som klient förstår varför vi gör det vi gör, framförallt då du ofta kan behöva utmana dig själv på sätt som är känslomässigt jobbiga, men samtidigt viktiga för att bli kvitt din problematik.

Vid KBT för specifika problem eller diagnoser kan en manual ofta användas som vägledning i terapin. Den manualbaserade terapin har växt fram för att via forskning kunna optimera de olika stegen i terapin för bästa resultat. Vår erfarenhet säger dock att det som är bäst för de flesta inte fungerar för alla och vi kan utifrån detta anpassa manualen/terapin för olikheter mellan individer. 

Olika moment i terapin:

  • Vi börjar alltid med ett första samtal där du får beskriva dig själv och varför du sökt terapi.
  • I den inledande fasen, som brukar vara 1-3 tillfällen, ringar vi tillsammans in dina problem och hur vi ska arbeta med dem. Vi sätter upp tydliga, realistiska mål med behandlingen.
  • Sedan påbörjar vi vår terapi där vi arbetar mot de uppsatta målen och kontinuerligt utvärderar vårt arbete. Ofta brukar vi efter den inledande fasen, det vill säga innan terapin påbörjas, ha en idé om hur många gånger vi ska träffas, men det kan också vara så att tidsaspekten är sekundär och att vi bestämmer att vi träffas tills dess vi uppnått vårt mål.
  • Det är sedan värdefullt att vi får till en ordentlig avslutning där kontakten sammanfattas och utvärderas. Vi bokar också ofta in ett uppföljande samtal ca 1-3 månader efter avslutad behandling för att se hur det har gått och säkerställa att effekterna sitter i.

Om ni har frågor eller vill boka en tid är ni välkomna att kontakta Psykea via kontaktformulär, telefon eller mail.


Exit mobile version
%%footer%%